ochrana osobných údajov

 1. Prostřednictvím této webové stránky dochází ke zpracovávání osobních údajů na základě zákona č. 122/2013  Z.Z. o ochraně osobních údajů ve znění zákona 84/21014 Z.Z. (Úplné znění zákona ze dne 30.05.2014 je uvedeno ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014 Z.Z.), a proto si dovolíme, zpracováváním osobních údajů dotčené osoby, informovat o následujících skutečnostech:

 2. IS E-shop: Záznam osobních údajů zákazníka konkrétního e-shopu je z pohledu zákona zpracováním jeho osobních údajů. Tím dochází k vytvoření informačního systému osobních údajů 2 podle zákona (dále také "IS e-shop" nebo "informační systém e-shop"). Účelem tohoto zpracovávání osobních údajů zákazníka, fyzické osoby, je nejčastěji uzavření kupní smlouvy a následné uskutečnění platby, dodání zboží nebo služby a případné poskytnutí dalších souvisejících služeb (reklamační a jiné povinnosti vyplývající provozovateli e-shopu zejména v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu spotřebitele) . Právním základem zpracovávání osobních údajů zákazníka poštu e-shop je § 10 odst. 3 písm. b) zákona.

 3. IS Marketing: Při zasílání newsletterů na e-mailové adresy zákazníků také dochází ke zpracovávání jejich osobních údajů, ale v menším rozsahu a na jiný účel, než je tomu při koupi zboží nebo služeb. Provozovatel e-shopu v takovém případě vytváří nový informační systém osobních údajů, marketing e-shopu (dále také "IS marketing"). Právním základem takového zpracovávání osobních údajů zákazníka je jeho souhlas.

 4. Podle § 34 odst. 1 zákona se oznamovací povinnost vztahuje na všechny informační systémy, v nichž se osobní údaje zpracovávány zcela nebo částečně automatizovanými prostředky zpracování. Provozovatel e-shopu, nemá povinnost oznamovat IS E-shop úřadu, jelikož právním základem zpracování osobních údajů v něm je § 10 odst. 3 písm. b) zákona, provozovatel si o IS e-shop vede evidenci v zákonem stanoveném rozsahu. Při IS marketing daného e-shopu je právním základem zpracovávání souhlas dotčené osoby, tedy pokud provozovatel e-shopu nemá pověřenou odpovědnou osobu je povinen IS marketing daného e-shopu oznámit úřadu na příslušném formuláři. Provozovatel si tuto povinnost splnil.

 5. Identifikace provozovatele informačních systémů (dále jako "IS"): Lanard s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl. č. 54630/L, oddiel Sro, IČO: 46154981, DIČ: 2023252286, IČDPH: SK2023252286, sídlo: Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika

 6. Názvy informačních systémů provozovatele, v nichž zpracovává osobní údaje dotčených osob:

 • IS E-shop

 • IS Marketing

 1. Prohlášení provozovatele IS:

 • Provozovatel provedl oznámení IS Marketing na Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

 • Provozovatel vede evidenci IS E-shop i IS Marketing.

 1. Účel zpracovávání osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu v IS E-shop a IS Marketing:

Provozovatel IS zpracovává osobní údaje o dotčených osobách za účelem vyřizování

objednávek, odesílání newsletterů a doručování objednaného zboží dotčeným osobám. osobní údaje poskytuje přepravním společnostem uvedeným v objednávkovém formuláři.

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů o fyzické osobě (subjektu údajů):

  • jméno

  • příjmení

  • adresa (doručení)

  • telefonický kontakt

  • emailový kontakt

 

 1. Provozovatel IS získává výše uvedené osobní údaje o dotyčné osobě / dotčených osobách elektronicky a prostřednictvím internetové stránky eshopu (internetového obchodu).

 2. Poučení o dobrovolnosti:

Dotčená osoba poskytuje provozovateli IS výše uvedené osobní údaje dobrovolně, bez nátlaku a vynucování si ze strany provozovatele.

 1. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám:

 • V případě e-shopů se za třetí strany považují např. kurýrní a kurýrní společnosti, a to jednak ty, které poskytují své služby na základě zvláštního zákona (např. zákon č. 324/2011 Sb. o poštovních službách ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o poštovních službách ") a také ty, které se tímto nebo jiným zvláštním zákonem neřídí.

 • V obou případech však jde o subjekty, které ve vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dodají zákazníkovi zboží objednané v e-shopu. Právním základem zpracovávání osobních údajů při doručení a případné kontrole totožnosti osoby při přebírání zboží je zákon (§ 10 odst. 3 písm. B) zákona - smlouva, kterou si zákazník zboží objednal. Na zpracovávání osobních údajů zákazníka e-shopu na účel dodání zboží prostřednictvím vybraného doručovatele není třeba jeho souhlasu. Je třeba dodat, že zákon o poštovních službách10 je právním základem pro zpracovávání osobních údajů zákazníka pro účely poskytování poštovních služeb (dodání, vybrání nebo distribuce zásilky) pro subjekty řídící se tímto zákonem.

 • Provozovatel IS tímto informuje, že za účelem doručování objednaného zboží poskytuje osobní údaje dotčených osob v uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, adresa doručení, telefonický kontakt) třetím stranám - prepravnýmj společnostem uvedeným v objednávkovém formuláři při provádění objednávky.

 1. Úplné znění souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů:

Dotčená osoba (spotřebitel) provedením registrace na webové stránce internetového obchodu, vyjádřením souhlasu a odesláním své objednávky prostřednictvím předmětného internetového obchodu, uděluje, v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.Z. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Z.Z., úplné znění zákona uvedeny ve sbírce zákonů č. 136/2014 (dále jen ,, zákon "), souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pro účely vyřizování objednávek včetně doručování objednaného zboží (prostřednictvím kurýrních společností) a elektronického zasílání informací o akcích a newsletterů, provozovateli IS, kterým je: Lanard s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl. č. 54630/L, oddiel Sro, IČO: 46154981, DIČ: 2023252286, IČDPH: SK2023252286, sídlo: Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika. Souhlas je udělován zákazníkům (spotřebitelům) dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoli ze strany zákazníka (spotřebitele) písemně odvolán, a to zasláním odvolání zákazníkům (spotřebitelům) uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu sídla provozovatele nebo elektronicky na emailovou adresu provozovatele uvedenou na webové stránce.

 1. Práva dotčené osoby:

§28 zák. č. 122/2013 Z.Z. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Z.z .:

 1. Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávané, b) obecně srozumitelnou formou informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je Dotčená osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací, c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje na zpracovává vání, d) obecně srozumitelnou formou seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracovává vání skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení, g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě sou- hlasu dotyčné osoby.

 2. Právo dotčené osoby podle odstavce 1 písm. e) a f) lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotyčné osoby, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

 3. Dotčená osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele zamítat a) zpracování jejích osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a požadovat jejich likvidaci, b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

 4. Dotčená osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u provozovatele kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném vměšování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotčené osoby je oprávněná, provozovatel je povinen osobní údaje, jejichž zpracování Dotčená osoba zpochybnila, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

(5) Dotyčná osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, dále má právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výhradně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotyčná osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotyčné osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkumu rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkumu a výsledku zjištění provozovatel informuje dotyčnou osobu ve lhůtě podle § 29 odst. 3. Dotyčná osoba nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku dotčené osoby, nebo pokud provozovatel na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů.

(6) Pokud dotyčná osoba uplatní své právo a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem dotyčná osoba doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, b) osobně ústní formou do zápisu, ze které musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotyčné osoby; kopii zápisu je provozovatel povinen předat dotčené osobě, c) u zprostředkovatele podle písmene a) nebo písmene b), je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat provozovateli bez zbytečného odkladu.

(7) Dotyčná osoba při podezření, že její osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat úřadu návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 (8) Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, 15) její práva může uplatnit zákonný zástupce.

(9) Pokud dotyčná osoba nežije, její práva, které měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba podle § 116 občanského zákoníku.