Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu (e-shopu): www.filtreo.sk  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Lanard s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl. č. 54630/L, oddiel Sro, IČO: 46154981, DIČ: 2023252286, IČDPH: SK2023252286, sídlo: Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika

Fakturační adresa: Lanard s.r.o., Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika

Kontaktní adresa: Lanard s.r.o., Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika

tel.: +421 908 103 337

email: filtreo@filtreo.sk

Organ dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina SR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Článek I

Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím (fyzickou nebo právnickou osobou) ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 ZÁKON ze dne 25. března 2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb. zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (ve znění č. 151/2014 Sb., 173/2015 Sb, 391/2015 Sb.). Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

 2. Prodávajícím je:  Lanard s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl. č. 54630/L, oddiel Sro, IČO: 46154981, DIČ: 2023252286, IČDPH: SK2023252286, sídlo: Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská (v dalším textu také jako "prodávající").

 3. Prodávající je zároveň i:

 1. provozovatelem systému elektronického obchodu provozovaného prostřednictvím internetové stránky prodávajícího uvedeného v záhlaví (dále též jen "e-shop").

 2. provozovatelem informačního systému / informačních systémů ve smyslu ustanovení 136/2014 Z.Z. Zákona o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů.

 1. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím webové stránky prodávajícího, obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu a emailem potvrdila akceptování cenové nabídky prodávajícího a potvrdila také seznámení se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Novelizace zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, účinnou k 01.05.2014, byli z definice spotřebitele vyloučeny právnické osoby, které nakupují výrobky nebo používají služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti. Spotřebitelem není firemní zákazník, tedy zákazník, který zboží nakupuje na firmu (uvádí při objednávce IČO, DIČ nebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemají také nárok na vrácení zboží bez udání důvodu ani odstoupení od smlouvy. Vztah mezi takovým zákazníkem a prodávajícím se totiž neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem. Spotřebitelům nejsou ani fyzické osoby, které nakupují zboží pro výkon svého povolání.

 3. Smlouvu uzavřenou na dálku zákonodárce definoval jako smlouvu mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednanou a uzavřenou výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu .

 4. Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory prodávajícího je definována jako smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem:

 • uzavřená za současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele na místě, které není provozním prostorem prodávajícího,

 • na jejíž uzavření dal návrh prodávajícímu spotřebitel na místě, které není provozním prostorem prodávajícího,

 • uzavřená v provozních prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bezprostředně po individuálním a osobním oslovení spotřebitele prodávajícím na místě, které není provozním prostorem prodávajícího, nebo

 • uzavřena během prodejní akce nebo v souvislosti s ní.

 1. Provozní prostory jsou definovány jako provozovna nebo jiný prostor, kde prodávající obvykle vykonává svou podnikatelskou činnost nebo povolání.

 2. Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží, se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoli smlouva:

  1. na základě které spotřebitel nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo, nebo

  2. jejímž předmětem je prodej zboží i poskytnutí služby.

 3. Pokud se smlouva uzavřená na dálku, na základě které je spotřebitel zavázán k peněžnímu plnění, uzavírá elektronickými prostředky, prodávající je povinen bezprostředně před odesláním objednávky spotřebitele znovu výslovně, jednoznačně a srozumitelně informovat o:

 • hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě,

 • celkové ceně zboží nebo služby včetně všech nákladů,

 • délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou, a pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, io podmínkách vypovězení smlouvy, a

 • minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek. Toto ustanovení ukládající prodávajícímu opětovnou informační povinnost má sloužit k tomu, aby si spotřebitel před dokončením své objednávky důkladně přečetl podstatné informace a mohl se tak uváženě rozhodnout o koupi zboží, resp. služby.

 1. Dohodou o předplatném se pro účely tohoto zákona rozumí smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodávat spotřebiteli v určených intervalech objednané zboží nebo poskytovat službu během předplaceného období a spotřebitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku nebo poskytnutí služby cenu za příslušné časové období.

 2. Doplňkovou smlouvou se rozumí smlouva, na jejímž základě získává spotřebitel zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, je-li zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody a při jejím uzavírání bylo možné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, že spotřebitel po zániku smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího nebude mít zájem na plnění povinností z této smlouvy.

 3. Vyplněním objednávkového formuláře a odesláním objednávky s povinností platby kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást každé smlouvy a jsou stále přístupné v příslušné sekci na webové stránce prodávajícího.

 4. Trvalý nosič je definován jako prostředek, který umožňuje spotřebiteli a prodávajícímu uchovávat a reprodukovat jemu adresované informace v podobě čitelné pro adresáta těchto informací tak dlouho, jak to pro něj bude nutné z hlediska ochrany zájmů plynoucích ze vzájemného vztahu mezi spotřebitelem a prodávajícím. Pod definici je třeba zahrnout především takové nosiče informací, jako je papír, USB klíče, CD-ROM, DVD, paměťové karty nebo pevné disky počítačů, tak e-maily. V situacích, kdy je z důvodu právní jistoty zda s ohledem na případnou potřebu unést důkazní břemeno důležité poskytovat informace nebo dokumenty v určité formě, zákon na více místech stanoví povinnost poskytnout jejich v listinné podobě nebo na jiném trvanlivém médiu. Ve srovnání s běžnou občanskoprávní úpravou formy právních úkonů (§ 40 občanského zákoníku) se možností poskytnout určité informace nebo dokumenty na trvanlivém médiu rozšiřuje spektrum dostupných prostředků i na moderní av současnosti stále využívanější způsoby, které stejně dobře umožňují dosažení účelu uchování a nezměněného reprodukování informací důležitých tak pro spotřebitele, tak prodávajícího. Za trvanlivý nosič se nepovažuje webová stránka.

15. Elektronickým obsahem se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumějí data, které jsou vyrobeny a poskytovány v elektronické formě, jako například počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa nebo texty, bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu z hmotného nosiče či jiným způsobem. Smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči jsou smlouvami, jejichž předmětem je poskytnutí určité služby, na druhou stranu, pokud se elektronický obsah dodává na hmotném nosiči jako je CD nebo DVD, považuje se elektronický obsah zaznamenaný na tomto nosiči za zboží ve smyslu tohoto zákona.

16.Objednávkou se rozumí kupujícím vyplněný a odeslán objednávkový formulář zpracovaný systémem obchodu prodávajícího. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře ve smyslu předchozí věty, za objednávku se považuje i telefonická objednávka, nebo objednávka zaslána emailem, faxem nebo poštou na adresu prodávajícího. Objednávka obsahuje informace o zákazníkovi a o objednaném produktu nebo službě. Na základě objednávky se zákazníkovi vygeneruje faktura na úhradu kupní ceny. V případě, že kupující nevyužije možnost objednání prostřednictvím objednávkového formuláře, ale provede objednávku telefonicky nebo zasláním emailu, nebo poštou na adresu prodávajícího, prodávající zašle kupujícímu cenovou nabídku emailem nebo jiným způsobem, na kterém se sjednají.

 

Článek II

Objednávka zboží nebo služby nebo služby - uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, nebo pokud se smlouva uzavírá na základě objednávky spotřebitele, před tím, než spotřebitel odešle objednávku, jasně a srozumitelně Oznámený subjekt oznámí spotřebiteli:

 • hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě,

 • obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná,

 • telefonní číslo prodávajícího a další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má,

 • adresu prodávajícího nebo osoby, jejímž jménem prodávající jedná, na níž může spotřebitel uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět, pokud se tato adresa liší od adresy uvedené v písmenu b),

 • celkovou cenu zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všechny ostatní daně nebo pokud z povahy zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být účtovány takové náklady nebo poplatky; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo dohodu o předplatném, prodávající informuje spotřebitele o celkové ceně za zúčtovací období, a pokud tuto cenu nelze určit předem, o způsobu, jakým se vypočítá,

 • cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které lze využít pro účely uzavření smlouvy, pokud jde o číslo služby se zvýšenou sazbou,

 • platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do níž se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů,

 • informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva odstoupit od smlouvy; prodávající zároveň poskytne spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy č. 3,

 • informaci o tom, že pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty,

 • informaci o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6,

 • informaci o tom, že spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, případně informaci o okolnostech, za nichž spotřebitel ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

 • poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle obecného předpisu, informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, jak stanoví obecný předpis,  jsou-li výrobcem nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných spotřebitelům po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje,

 • informaci o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit nebo získat jejich znění,

 • informaci o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost, i informaci o podmínkách vypovězení smlouvy,

 • informaci o minimální délce trvání závazků spotřebitele vyplývajících ze smlouvy, jestliže ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,

 • informaci o povinnosti spotřebitele zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud ze smlouvy vyplývá pro spotřebitele takový závazek,

 • informaci o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné,

 • informaci o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné,

 • informaci o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; prodávající zároveň uvede na svém webovém sídle odkaz na platformu alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se rozumí stejně zaslání cenové nabídky vyhotovené prodávajícím na základě telefonické nebo emailové objednávky kupujícího. Prodávající tímto zároveň informuje spotřebitele, že na platné uzavření smlouvy sjednané telefonicky, v případě, že s nabídkou oslovil spotřebitele prodávající, vyžaduje souhlas spotřebitele s návrhem na uzavření smlouvy v písemné formě. V souladu s § 40 odst. 4 občanského zákoníku se písemná forma považuje za zachovanou i tehdy, je-li souhlas spotřebitele s obsahem smlouvy dán například elektronickými prostředky. Nestačí však slovní souhlas spotřebitele vyjádřené během telefonického hovoru, a to ani v případě, že prodávající disponuje audionahrávkou telefonického hovoru, na níž je zaznamenán souhlas spotřebitele s uzavřením smlouvy, tj k uzavření kupní smlouvy dochází v tomto případě písemným potvrzením cenové nabídky kupujícím, i elektronickou formou. K akceptaci objednávky produktů ze strany prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení uzavření kupní smlouvy, ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele při prodeji na dálku č. 102/2014 (konkrétně § 6):

SJ - Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

ČJ - Prodávající je povinen neprodleně po uzavření smlouvy uzavřené na dálku, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytnout spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém médiu.

 1. V odstavci 1 § 6 výše uvedeného zákona se stanoví povinnost prodávajícího poskytnout spotřebiteli neprodleně po uzavření smlouvy na dálku potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém médiu, které musí obsahovat veškeré informace podle § 4 odst. 1 za předpokladu, že všechny tyto informace prodávající neposkytl spotřebiteli na trvanlivém médiu již před odesláním objednávky resp. před uzavřením smlouvy na dálku. V případě, že předmětném smlouvy je poskytování služeb nebo elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, přičemž poskytování služeb nebo elektronického obsahu se má začít ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli i potvrzení o předchozím výslovném souhlasu spotřebitele se zahájením poskytování před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl poučen o následcích udělení tohoto souhlasu.

 2. V případě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory je prodávající neprodleně po uzavření smlouvy povinen předat spotřebiteli vyhotovení uzavřené smlouvy nebo písemné potvrzení o uzavření smlouvy av případě, že se jedná o poskytování služeb nebo elektronického obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, i potvrzení o přijetí předchozího souhlasu spotřebitele a prohlášení o tom, že spotřebitel byl poučen o následcích udělení tohoto souhlasu. Se souhlasem spotřebitele lze tyto dokumenty poskytnout na jiném trvanlivém médiu.

 3. V případě objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře "objednávka", je kupující povinen, v objednávce zvoleným způsobem, zvolit formu úhrady kupní ceny a následně zaplatit prodávajícímu kupní cenu, v opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy.

 4. Prodávající tímto zároveň informuje kupujícího (zákazníka) a kupující (zákazník) bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

 5. V případě telefonické nebo emailové objednávky, je kupující povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury vystavené a doručené prodávajícím kupujícímu (i elektronicky). Po připsání platby na účet prodávajícího, prodávající informuje kupujícího, že produkt bude odeslán na kupujícím uvedenou adresu.

 6. Smlouva uzavřená na dálku je spotřebitelskou smlouvou, která je uzavřena mezi podnikem a spotřebitelem, přičemž spotřebitel má možnost se seznámit s obsahem smlouvy, ale nemá možnost ovlivnit její obsah.

 7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků prodávajícího a kupujícího.

 8. Prodávající tímto zároveň informuje kupujícího, že nepodmiňuje uskutečnění objednávky vyžadováním souhlasu s obchodními podmínkami, zejména s ohledem na rozhodnutí SOI CZ / 0677/99/2015.

Článek III

Kupní cena a platební podmínky

 1. Cena produktů nebo služeb objednávaných prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "kupní cena") je vygenerována vždy speciálně pro každého jednoho zákazníka. V případě objednávky ve smyslu Článek II odst. 6, zašle prodávající kupujícímu cenovou nabídku elektronicky, nebo v případě vzájemné dohody i poštou. Prodávající zároveň informuje spotřebitele, že negarantuje časovou platnost kupních cen v případě stejné objednávky v jakémkoliv časovém úseku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, kupní cena vygenerována v případě konkrétní objednávky se po její úhradě, ve lhůtě splatnosti, již nemění. Cena produktů nebo služeb se může změnit z důvodů zcela zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží nebo služby zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na předmětném e-shopu u zboží.

 2. Kupující i prodávající jsou oprávněni zrušit objednávku resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží nebo služby), pokud je kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.

 3. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího (nebo při platbě v hotovosti momentem hotovostní úhrady, resp. Její potvrzení vystavením stvrzenky)

 4. Způsob zaplacení kupní ceny (platební forma) a celkových nákladů souvisejících se samotnou objednávkou a doručením zboží (způsob placení zvolí kupující v procesu objednávání zboží na internetových stránkách nákupního portálu) je uveden v objednávkovém formuláři s celkovým vyčíslením nákladů. Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo vygenerované faktury. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol, při platbě, má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená. Kupující může být v prodlení s plněním povinnosti zaplatit. Kupní cena produktů nezahrnuje cenu dopravy, ani další náklady spojené s dodáním produktů.

 5. Splatnost kupní ceny: po zvolení způsobu zaplacení kupní ceny, prostřednictvím objednávkového formuláře, nebo telefonicky nebo elektronicky, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu před samotným převzetím zboží, s výjimkou zvláštní dohody mezi prodávajícím a kupujícím, kterou prodávající jedniznačne písemně (nebo elektronicky ) potvrdí kupujícímu, po provedení objednávky. Při kupujícím zvolené hotovostní úhradě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a další vyčísleny poplatky (např. Poplatek za dopravu, poplatek za dobírku a i.), Tj celkovou vyčíslenou cenu, nejpozději při doručení zboží nebo služby kupujícímu (i prostřednictvím přepravní společnosti).

 6. Kupující je zároveň oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako zálohu na kupní cenu a další vyčísleny náklady, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy).

 7. Cena za dobírku:

 • cena za dobírku není zahrnuta v kupní ceně zboží nebo služby a bude vyčíslena v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou.

 

 • prodávající je však oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu (výšku) celkové objednávky, při které kupující již neplatí cenu za dobírku. Skutečnost placení nebo neplacení ceny za dobírku kupujícím se zobrazí v objednávce na web stránce předmětného internetového obchodu a při každém odděleně vytvořené objednávce se hodnota (výška) celkové objednávky může lišit.

 

 1. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu za dobírku. Na uzavření kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 2. Jiné poplatky:

 • výše kupní ceny zboží, včetně všech dodatečných poplatků (např. Spojených s formou platby a formou doručení zboží), jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a to před samotným provedením objednávky.

 • prodávající je však oprávněn každou objednávku posuzovat individuálně a jednostranně dle vlastního uvážení interně určit objednávku, při které kupující, kromě kupní ceny za zboží, již neplatí žádné dodatečné náklady v souvislosti se způsobem úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách ze strany prodávajícího. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 1. Platba za zboží nebo službu předem:

     Prodávající může požadovat platbu za zboží nebo službu předem:

 • při hodnotě objednávce nad 200 € bez dopravy (na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet)

 • za zboží nebo službu, který (á) se odesílá do zahraničí (na základě vystavené zálohové faktury převodem na bankovní účet)

 • při objednávce zboží nebo služby, který (á) není skladem nebo je vyráběn (á) pouze na objednávku, může být požadována zálohová platba předem a to ve výši 50% z ceny zboží nebo služby. Pokud je objednávka během procesu výroby zrušena / stornována, zálohová platba propadá ve prospěch prodávajícího, který nese náklady na výrobu objednaného zboží. (Zálohová platba je požadována na základě vystavené zálohové faktury).

 1. Základním platidlem za zboží nebo službu je měna EURO. Znak: €.

 2. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících.

 3. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající neodpovídá za částku těchto nebo obdobných poplatků s tím souvisejících.

 4. Prodávající informuje kupujícího, že nestanoví minimální hodnotu objednávky. Ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory o ochraně spotřebitele "Prodávající nesmí odmítnout prodat spotřebiteli výrobek, který má vystaven nebo jinak připraven k prodeji, nebo odmítnout poskytnutí služby, která je v jeho provozních možnostech ".

 5. Prodávající může na webové stránce vytvořit příležitost (možnou formu), jejímž prostřednictvím kupující může získat slevu (v%) na celkový zakoupené zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat vznik, zánik a podmínky možného způsobu (formy) získání takové slevy. Na uzavření kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 

Článek IV

Dodání zboží nebo služby

 1. Prodávající je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s písemným stejnopisem těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud je již nedodal dříve spolu s daňovými doklady vztahujícími se ke zboží nebo služby a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro daný produkt.

 2. Pokud písemné vyhotovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebylo kupujícímu dodané s produktem, je kupující povinen písemně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu ve lhůtě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo služby, v opačném případě se předpokládá, že povinnost prodávajícího dodat písemný stejnopis těchto všeobecných obchodních podmínek byla řádně splněna.

 3. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží nebo služby a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím (nebo službou) ve lhůtě dvou pracovních dnů od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazní neprokáže opak.

 4. Podle zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, který se vztahuje i na nákup zboží a služeb přes internet, pokud se prodávající a spotřebitel (kupující) nedohodnou jinak, prodávající je povinen objednávku spotřebitele splnit do 30 dnů od jejího doručení.

 5. Pokud prodávající nesplní smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat nebo službu poskytnout, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění. Místem dodání objednaného zboží nebo služby je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 6. Dostupnost zboží: Zboží označený jako "dostupný" nebo "skladem" prodávající odesílá ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Dostupnost zboží prodávající potvrdí v potvrzení objednávky na trvanlivém médiu (např. emailem).

 7. Zboží prodávané přes nákupní portál (internetový obchod) je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží nebo služby, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel / kurýr neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle Všeobecných obchodních podmínek a právních předpisů.

 8. Prodávající dodá zboží nebo službu kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky a výhradně osobě, jež je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu není možné bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží.

 9. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby všemi vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží.

 10. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. V případě speciální požadavky se dodací lhůta prodlužuje o další pracovní dny, které budou oznámeny kupujícímu elektronicky.

 11. Dodání zboží nebo služby, na území České republiky a zemí Evropské unie, prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně pověřené osobě k převzetí zboží nebo služby), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních, kurýrních a zásilkových společností).

 12. Dodání zboží nebo služby je uskutečněno jeho předáním kupujícímu (nebo kupujícím písemně pověřené osobě k převzetí zboží nebo služby), resp. jeho předáním prvnímu přepravci na přepravu.

 13. Prodávající informuje kupujícího, že si vyhrazuje právo dodat objednané zboží (v počtu více než 2ks) i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).

 14. Přepravovaný produkt musí být vhodně a bezpečně zabalený. Kupující svým podpisem na přepravním / dodacím listu potvrzuje kromě dodání současně i skutečnost, že obal nebyl porušen a produkt byl dodán kompletně ve smyslu objednávky. Při osobním odběru v případě viditelného poškození zboží nebo služby, případně zjistitelných vad, je kupující oprávněn nepřevzít produkt. Převzetím zboží nebo služby se má za to, že tento neměl vady zjistitelné při osobní prohlídce zboží nebo služby.

 15. Při osobním i zásilkovém dodání kupující vyznačí poznámku o poškození zboží nebo služby v přepravním / dodacím listu s výstižným popisem tohoto poškození, a to okamžitě při převzetí, pokud jde o vady zjistitelné při převzetí, nebo nejpozději do 10 dnů od převzetí, pokud jde o vady skryté.

 16. Spolu s dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu potvrzení o uzavření smlouvy na trvanlivém médiu.

 17. Vznik smlouvy a platnost tohoto právního úkonu, upravuje občanský zákoník, jakož i možnost jejího zrušení, tak ze strany kupujícího, tak prodávajícího. Zákon určuje některé možnosti zrušení a dovoluje i dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o stornování. Důvodem může být například i technická chyba v systému internetového obchodu.

 18. Dodání zboží mimo území Evropské unie a na území Třetích zemí je také možné. Prodávající však doporučuje kupujícímu, aby se o možnostech a způsobech odeslání a dodání zboží, mimo území Evropské unie a na území Třetích zemí, informoval u prodávajícího před samotným provedením objednávky zboží nebo služby.

 

Článek V

Převzetí zboží nebo služby

 1. Prodávající, spediční, přepravní nebo kurýrní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. Telefonicky). Kupující zároveň souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího spediční, přepravní nebo kurýrní společnosti.

 2. Při převzetí zboží nebo služby je kupující povinen prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.

 3. Pokud kupující nepřevezme produkt, prodávající ho uloží ve svém provozu nebo na adrese sídla společnosti a vyzve kupujícího na jeho vyzvednutí.

 4. V případě, že kupující nevyzvedne produkt ani do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy, uplynutím lhůty pro dodatečné převzetí zboží nebo služby, smluvní vztah založený kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím zaniká.

 5. Nebezpečí poškození zboží nebo služby a odpovědnost za škodu na produktu přechází na kující jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné osoby.

 6. Po převzetí zboží nebo služby kupující odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků / zásilek). V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující tyto neprodleně elektronicky nebo telefonicky oznámí prodávajícímu.

 7. Pokud je zjištěno narušení obalu balení či zásilky, nebo podezření o neoprávněném otevření zásilky, prodávající doporučuje (nenutí) kupujícímu zásilku od přepravce / doručovatele nepřevzít.

 8. Pro potřeby těchto obchodních podmínek prodávající informuje spotřebitele, že mu neukládá povinnosti nad rámec zákona. Především spotřebitel:

 1. není povinen překontrolovat stav zásilky přímo při přebírání

 2. není povinen rozbalit zásilku před přepravcem / kurierom / doručovatelem

 3. není povinen písemně potvrdit nepoškozenost zboží

 4. není povinný, při zjevně poškozeném obalu, zásilku nepřebírat

 5. není povinen reklamovat poškozené zboží u přepravce / kurýra / doruzčovateľa

 6. není povinen sepisovat protokol o poškození přímo u přepravce / kurýra / doruzčovateľa

 1. Výše ​​uvedené však nemá vliv na právo spotřebitele uplatnit u prodávajícího reklamaci.

 2. Pokud kupující nevznese u prodávajícího námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 24 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazní neprokáže opak.

 

Článek VI

  Přepravní

 1. Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží nebo služby. Tyto budou vyčísleny v objednávkovém formuláři a ve vygenerované faktuře, nebo v cenové nabídce zaslané emailem a kupující se zavazuje uhradit jejich spolu s kupní cenou.

 2. Přepravní zdarma: Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu nebo charakter objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce nebo na web stránce internetového obchodu. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách měnit a upravovat hodnotu nebo charakter objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené kupní smlouvy tato změna nemá vliv.

 

Článek VII

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Informace ohledně možnosti (práva) odstoupení od kupní smlouvy: Spotřebitel může odstoupit, od kupní smlouvy, i bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne od kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme produkt, tj tato lhůta skončí po 14 dnech od převzetí zboží. Pokud však konec tohoto období připadne na den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 2. Právo na odstoupení od smlouvy má podle zákona pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osobám, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

 3. Zákonný nárok na vrácení zboží bez udání důvodu vzniká pouze tehdy, kdy spotřebitel zakoupil zboží prostřednictvím:

 1. smlouvy uzavřené na dálku (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuté a uzavřené výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu)

 2. smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího (smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřená za současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy na jejímž uzavření dal návrh prodávajícímu spotřebitel na místě, které není obchodními prostorami prodávajícího; smlouvy uzavřené v provozních prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bezprostředně po individuálním a osobním oslovení spotřebitele prodávajícím na místě, které není provozním prostorem prodávajícího nebo smlouvy uzavřené během prodejní akce nebo v souvislosti s ní).

 1. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel informuje prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. Spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu předal prodávající. Obecně platí, že spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo na jiném trvanlivém médiu. V případě, že smlouva byla uzavřena ústně, na uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy bude stačit jakékoliv jednoznačné (i ústní formulované) prohlášení, pokud z něj bude jednoznačně zřejmé, že vůle spotřebitele směřuje k odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno nese spotřebitel. Zákon usnadňuje pro spotřebitele odstoupení od smlouvy možností v každém případě použít formulář pro odstoupení od smlouvy obsahující všechny podstatné náležitosti tohoto úkonu. Formulář je prodávající povinen předvyplnit svými identifikačními údaji a odevzdat spotřebiteli před uzavřením smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Jde o významný institut ochrany spotřebitele především tím, že na jeho uplatnění není potřeba splnění dalších podmínek, od spotřebitele se vyžaduje jen minimum úkonů, aby mohl odstoupit od smlouvy.

 2. Vzorový formulář oznámení o odstoupení od smlouvy je také k dispozici na webové stránce prodávajícího nebo spotřebiteli v případě vyžádání bude odeslán e-mailem nebo poštou.

 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle (odešle) oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14. den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet, resp. pokud konec tohoto období připadne na den pracovního klidu, prodlužuje se lhůta do následujícího pracovního dne.

 4. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží ke spotřebiteli. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme prodávající. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký spotřebitel použili při platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

 5. Při odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží.

 6. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za dodrženou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 7. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 7 zákona č. 102/2014 Z.Z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky apod.

 8. Odstoupení od smlouvy účinné, když formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiný jednoznačně formulován projev vůle spotřebitele dojde prodávajícímu. Důsledkem odstoupení od smlouvy je v souladu s § 48 odst. 2 občanského zákoníku skutečnost, že smlouva se od počátku ruší, t. j. hledí se na ni, jako by nebyla nikdy vznikla. Z uvedeného vyplývá účastníkům zrušené smlouvy povinnost vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení (vrátí si to, co si již dříve plnili). Pokud se oznámení obsahující právní úkon odstoupení od smlouvy nepodaří bez zavinění spotřebitele doručit prodávajícímu, ať už z důvodu nepřevzetí zásilky jejím adresátem nebo neexistující resp. nesprávné korespondenční či e-mailové adresy (za předpokladu, že spotřebitel zaslal oznámení na správnou adresu poskytnutou mu prodávajícím), uplatní se obecná zásada doručování podle občanského hmotného práva, podle níž projev vůle vůči nepřítomné osobě působí od okamžiku, kdy jí dojde (§ 45 odst. 1 občanského zákoníku). Nejvyšší soud SR ve svém usnesení ze dne 28. ledna 2011, sp. zn. 5 Cdo 129/2010. konstatoval, že "vůči přítomné osobě (tj osobě přímo účasten při právním úkonu, který realizuje druhá osoba) projev vůle působí (je účinný) ihned. Nepřítomné osobě (tj osobě, se kterou osoba, realizující právní úkon není v bezprostředním styku) musí projev vůle dojít; nemusí jí být doručen (adresátem převzat). Projev vůle dojde nepřítomné osobě tehdy, když se ocitne ve sféře její dispozice. Dojitím do sféry dispozice lze rozumět dojetí projevu vůle do takové sféry, v jejímž rámci lze rozumně očekávat, že se adresát s obsahem dané písemnosti seznámí (může objektivně seznámit). (...) K účinnému doručení nepřítomné osobě není nezbytné, aby se adresát s projevem vůle skutečně seznámil, stačí, že měl objektivní možnost tak učinit. "

 9. Povinnosti prodávajícího při odstoupení od smlouvy:

 • Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. zákona.

 • Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo spotřebitele dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

 • Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

 • Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího zboží bylo dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět prodávajícímu poštou, prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle odstavce 1.

 • Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 1. Objednávku může kupující zrušit nejpozději v den expedice zboží ze skladu, a to telefonicky nebo emailem. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách a na webové stránce prodávajícího.

 2. Prodávající doporučuje (avšak nepřikazuje) spotřebiteli, aby vrácené zboží odesílal doporučeně a v případě vyšší hodnoty si takovou zásilku i pojistil.

 3. Spotřebitel má právo zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil jeho vlastnosti a funkčnost. Pokud se však při tom zboží poškodí, rozbije nebo vyřazeno z provozu, tehdy je již kupující za takové snížení hodnoty zboží odpovědný.

 4. Adresa prodávajícího (pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy): Lanard s.r.o., Severná 154/10, Námestovo 029 01, Slovenská republika

 5. E-mailová adresa prodávajícího (pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy): filtreo@filtreo.sk

 6. Prodloužená lhůta pro vrácení nebo výměnu zboží: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že v případě zvolení si některého ze způsobu platby předem, prodávající, nad rámec zákonné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytuje celkem 30 denní (kalendářní) lhůtu, na výměnu nebo vrácení dovaříme bez udání důvodu s vrácením kupní ceny. Spotřebitel je o této prodloužené lhůtě informován i v samostatné sekci uvedené na https://forled.sk/30-dni/

 7. Prodávající informuje spotřebitele, že zákon taxativně vymezuje, od kterých smluv nelze odstoupit. Jde hlavně o případy, kdy je objektivně nemožné vrátit poskytnuté plnění nebo u kterých by měl prodávající značně ztíženo vráceny plnění prodat jinému spotřebiteli. Takovým případem je například víno dodáno dlouho po uzavření smlouvy spekulativní povahy, kde jeho hodnota závisí na kolísání cen na trhu ( "vin en primeur"). Právo na odstoupení od smlouvy by dále nebylo vhodné uplatnit u zboží, které je vyroben podle požadavků spotřebitele nebo který je jasně vyroben na míru, jako ani v případě zboží, které je svou povahou po dodání neoddělitelně smíchán s jinými položkami. Poskytnutí práva na odstoupení od smlouvy spotřebiteli se také vylučuje pro některé služby, při jejichž uzavření smlouvy vede k rezervaci určité kapacity, při které by po uplatnění práva odstoupit od smlouvy mohl mít prodávající problémy s jejím naplněním. To by se mohlo stát například v případě rezervací v hotelech nebo pokud jde o rekreační chaty, kulturní nebo sportovní akce.

 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

 • prodej zboží, které podléhá rychlé snížení jakosti nebo zkáze,

 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

 • poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 1. Žádný právní předpis však nepřiznává spotřebiteli nárok na bezdůvodné vrácení zboží, zakoupeného v tzv. kamenném obchodě (provozovně). Pokud prodávající takovou možnost (případně možnost výměny zboží za jiné zboží) spotřebiteli nabízí, činí tak nad rámec svých povinností. Nárok na bezdůvodné vrácení nebo výměnu zboží není právně vymahatelný. Při klasické formě prodeje (v kamenné provozu) obecně platí: Pokud zakoupené zboží nevyhovuje, ať už velikostí, tvarem, cenou, barvou nebo jde o nevhodný výběr dárku, zdvojování ..., nejedná se o vadu výrobku. Kupující nemá zákonem upraveno právo vynucovat od prodávajícího výměnu zboží nebo vrácení peněz, pokud výrobek nemá vady. Žádný právní předpis nestanoví prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu peníze nebo poskytnout výměnu za jiné zboží, pokud jde o bezvadný výrobek. Záleží jen na vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím a ochotě prodávajícího vyhovět spotřebiteli. To, že někteří prodávající, poskytují výhodu možnosti vrácení zboží do určitých dnů od zakoupení výrobku, je pouze v rámci jejich obchodní politiky a tehdy si podmínky stanovují sami (počet dní, výměna za poukázky, nákupní kredit, výměna za jiné zboží, originál balení, původní visačky ...) za jiný případ se považuje, pokud prodávající možnost vrácení výrobku nebo možnost výměny za jiný zboží deklaruje "veřejným příslibem" písemně nápisem v prodejně nebo ve všeobecných obchodních podmínkách. Tehdy je povinen dodržovat jím stanovené podmínky. Spotřebitel by se měl vždy ještě před koupí výrobku v "kamenné provozu" u prodávajícího informovat na možnost vrácení zboží, případně, zda výměnu zboží prodávající umožňuje a za jakých podmínek. Zákonné odstoupení od smlouvy bez udání důvodu je možné u smluv uzavřených na dálku nebo u smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodávajícího. V případě, že zakoupený výrobek vykazuje vadu, během běhu záruční doby má kupující právo uplatnit řádnou reklamaci. Postup při uplatnění a vyřízení reklamace upravuje zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. ​​V případě, že prodávající zjistí při zpracovávání objednávky, že dodaný obsah podkladů je hanlivý, případně v rozporu s morálními a etickými názory prodávajícího, nebo obecně závaznými právními předpisy, případně s jinými zákonnými rozpory (např. Prodej alkoholických, tabákových nebo jiných zákonem upravených výrobků osobám mladším 18 let), je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, doručením písemného oznámení o stornování potvrzení objednávky emailem. Kupujícímu nevzniká nárok na žádnou náhradu, kromě nároku na vrácení již zaplacené kupní ceny.

 3. Prodávající je také oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží kupujícím. O odstoupení je však Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávce. Před odstoupením je prodávající oprávněn nabídnout kupujícímu náhradní plnění. Kupující má právo náhradní plnění odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy.

 4. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících, kterými jsou podnikatelské subjekty, se uplatňují zákonné podmínky upravené v obchodním zákoníku.

 5. Prodávající informuje zákazníky o orgánech dozoru:

 • Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva 

 • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dozoruje nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,

  • nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) a b), alebo

  • počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

 1. Obecným orgánům dozoru nad trhem v ochraně spotřebitele na vnitřním trhu podle zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole je Slovenská obchodní inspekce.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1 

 

www.soi.sk  - na této webové stránce je také uveden telefonický a faxový kontakt na Ústřední inspektorát SOI a inspektoráty SOI pro daný kraj, v souladu s územně správním uspořádáním ČR.

Slovenská obchodní inspekce jako orgán kontroly vnitřního trhu nezkoumá oprávněnost reklamací, ale jen to, zda byly splněny všechny zákonné podmínky vztahující se k reklamaci, vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele.Článek VIII

  Reklamační řád

 1. Záruční doba: Při všech zboží kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy České republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy ČR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba před uplynutím této lehoty.Predávajúci může zákonnou dobu prodloužit. Délka prodloužené záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Pokud v záručním listě není vyznačena jiná záruční doba, platí lhůta 24 měsíců. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40 / 1964 CFU § 619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. (U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.) Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U zboží prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, kvůli kterým byla nižší cena sjednána.

 2. Při všech výrobcích kupovaných firemními zákazníky, na základě obchodního vztahu, (ve smyslu Obchodního zákoníku) je záruční doba - "záruka za jakost" stanovena prodávajícím na 12 měsíců.

 3. Postup prodávajícího a spotřebitele, při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, je blíže specifikován v Reklamačním řádu, který je k dispozici kupujícím na webové adrese internetového obchodu.

 4. Postup prodávajícího a kupujícího (majícího IČO), při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, je blíže specifikován v Reklamačním řádu.

 5. Reklamační řád navazuje a doplňuje Všeobecné obchodní podmínky, které upravují prodej zboží prostřednictvím e-shopu na webové stránce a je uveden v samostatné sekci s názvem "Reklamační řád".

 6. Reklamační řád je možné na požádání spotřebitele (nebo kupujícího majícího IČO), zaslat i v elektronické nebo v listinné podobě na jím zvolenou adresu.

Článek IX

Informace o alternativním řešení sporu online (RSO) pro e-shop

 1. Prodávající tímto zároveň informuje zákazníků (spotřebitelů), že dnem 1. února 2016 nabývá účinnosti zákon č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formální a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jde o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem.

 2. Orgánem alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětí, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tzv. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, u kterých není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.

 3. Podle §11 zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo v případě, že dojde ke sporu s prodávajícím, poté, co využije všechny možnosti na vyřešení sporu, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20, - €. Právní úprava se vztahuje nejen na spory "domácí", ale i na spory "přeshraniční", tj spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.

 4. Subjekt alternativního řešení sporu ukončí spor do 90 dnů ode dne jeho zahájení, přičemž o prodloužení lhůty o 30 dnů (i opakovaně) vyrozumí navrhovatele.

 5. Pokud spotřebitel nebude spokojen se způsobem, jak prodávající vybavil jeho reklamaci nebo jinak porušil jeho práva, v tom případě má možnost podat návrh na příslušný subjekt. Nevylučuje to možnost řešit svůj spor i soudní cestou. Aby se zajistil hladký průběh řešení sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutí součinnosti ze strany prodávajícího.

 6. Orgán alternativního řešení sporů:

 1. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.Z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 2. Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, ne nakupujících podnikatelů. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a, jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 €.

 3. Prodávající tímto zároveň informuje spotřebitele, o možnosti individuálního podávání žádosti, návrhů, podnětů a pokusů o předjetí sporů elektronicky na emailovou adresu: filtreo@filtreo.sk

Článek X

Ochrana osobních údajů a soukromí

 1. Osobní údaje spotřebitele jsou zpracovávány dle zák. č. 122/2013 Z.Z. o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Úplné znění zákona ze dne 30.05.2014 je uvedeno ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014 (dále jen "ZoOOU"). Spotřebitel bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, v svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 3. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Třetím osobám bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele, v případě doručování zboží Slovenskou poštou). V případě, že bude zboží doručováno kurýrní společností, Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail) budou poskytnuty - dopravci zvolenému spotřebitelům.

 4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5. V případě, že se spotřebitel domnívá, že prodávající nebo zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zprostředkovatele o vysvětlení. Podle ZoOOU má spotřebitel právo mimo jiné na opravu nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů, které o jím prodávající zpracovává a další práva uvedená v § 28 odst. 1 ZoOOU.

 6. Spotřebitel má zejména právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv písemně změnit či odvolat, a to elektronicky nebo písemně na adresu prodávajícího. Spotřebitel má právo mimo jiné na opravu nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů, které o jím prodávající zpracovává a další práva uvedená v § 28 odst. 1 ZoOOU.

 7. Prodávající jako provozovatel informačního systému uvádí další informace ohledně zpracování osobních údajů ve zvláštní sekci uvedené na webové stránce.

 

Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění, v jakém jsou zveřejněny na internetové stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti.

 

Znění Všeobecných obchodních podmínek je účinné od 03.11.2016